We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Gattaca LP

by Gattaca

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  You can name your price of the download. Zero is of course cool, but you can donate if you want. We will give all the collected money to collectives that need support via Coffee Breath Records project (coffeebreathrecords.bandcamp.com). You can get real copies of the record from labels.
  Purchasable with gift card

    name your price

   

 • Gattaca 12" LP
  Record/Vinyl + Digital Album

  Black vinyl in heavy carton sleeve with poster/insert with lyrics

  Includes unlimited streaming of Gattaca LP via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
ZASE VYTAHUJÍ OPRÁTKY. Hlavy bez těl, slova bez významu. Odznaky svítí na klopách davů. Jako skvrny moči u patníků. Rebelové na páteční noc s oddaností psů Skáčou po odhozené kosti bez morku. Jednou za čtyři roky. Ulicemi zase zní polomrtvé chorály na ohraný motiv televizní reklamy. Pro pocit důležitosti. Instantní odpovědi na nesmyslné otázky. Svazáci ze skříní zas vytahují oprátky. Nikdy nevíš, co se bude hodit. AGAIN, THEY ARE TAKING NOOSES OUT. Heads with no bodies, words with no meanings. Badges shine on lapels of mobs Like urine stains around corner stones. Friday night rebels with loyalty of dogs are Fighting for thrown away marrowless bones. Once in four years. Streets are sounding with half-dead choruses from an old TV advert. For the feeling of self-importance. Instant answers to pointless questions. Again, cadres are taking nooses out. You never know what will become handy.
2.
ŘEKNI NE. Zloději myšlenek s prstem na tepu doby. Obchodníci s identitou. I ta tvá je na prodej. Závody s logy sponzorů na zádech. Přidej se, buď vidět, čas neztrácej. Kroky po vyšlapané cestě možná nebolí tolik, co kroky stranou. Nezapomeň ale, že všechny ty stopy vedou jedním směrem A nad udusanou mrtvou hlínou se válí hnilobný pach. Tažení jedinečných pod taktovkou korporací. Tanec výjimečných v rytmu průmyslu. Jisté kroky po cestě za štěstím. Na obzoru již svítí krásný nový svět. Vidíš úspěch a slávu - já vidím produkt a šeď. Vidíš budoucnost - já vidím další zkurvenej trend. Kup si svou naději. Řekni ne. SAY NO. Thieves of ideas with thumbs on the pulse of time. Merchants of identity. Even yours is for sale. Competition with sponsor logos on your back. Join, be seen, don’t lose time. Steps on an old path may not be as painful as steps aside, But don’t forget that all footprints lead in the same direction and a Rotting smell is floAting above hardpacked soil. Crusade of inimitables marching in the rhythm of the industry. Confident steps on the way to happiness. A brave new world is shining on the horizon. You see success and fame - I see pruducts and grey. You see future – I see another fukkin trend. Buy your hope. Say no.
3.
DEJ VŠEM CO CHTĚJÍ. Pletou sítě z lidské kůže, ať se chytí co nejvíc much. Ze záškubů zoufalství vznikají nové hodnoty. Oddělit hlavy od trupu a z těl stavět zeď. Masa lidských cihel čeká na svou příležitost. Hlas lidu volá do služby. Dobro přeci neodmítneš. Dej všem co chtějí. Noví spasitelé budují (fašistický) stát. GIVE EVERYONE WHAT THEY WANT. They knit networks from human skin to catch more flies. Spasms of despair give existence to new alues. Cut heads from bodies and build walls out of torsos. The mass of human bricks awaits an opportunity. The voice of the people calls to arms. Give everyone what they want. New messiahs are building a (fascist) state.
4.
PANOPTIKON. Hoď po mě kamenem, ať vím, že tam jsi. Udeř mě, ať se probudím z letargie. Protože bez větru není pohybu. A bez bouře se nezvíří prach. Tiché dny se lehce přelijí v zapomnění. A pod nánosem apatie se schová i vrah. Večer co večer usínáme v modrém světle televize. V unylém šumu dálnic, v odrazu světel pouličních lamp. V pohodlí a šedi každodenního života. Bez povšimnutí zanikají ozvěny a záblesky války. Udeř mě, hoď po mě kamenem. Ať vím, že ho mám hodit zpátky. PANOPTICON. Throw a stone at me so that I know you are there. Hit me so I will wake up from lethargy. Because there is no movement without wind. The dust won’t swirl without a storm. Silent days will easily turn into oblivion. A murderer may be hidden under the layer of apathy. Every evening we fall asleep in a blue TV shine. In a languid hiss of higways, in the afterglow of street lights. In the comfort and greyness of everyday life. Echoes and glances of war die out unnoticed. Hit me, throw a stone at me, so that I would know that I should throw it back.
5.
NĚCO ZA NĚCO. Jak krásný je náš svět. Hledání viníků vyplňuje prázdnotu všednosti. Lynčování je zábavou pro nedělní odpoledne a od pípy se nesou recepty na pravdu. V jinakosti se hledá divošství a všude rady, jak má kdo žít. Vítající ruka varovně zdvihá prst, protože ani pomoc není zadarmo. Něco za něco. To je heslo doby. Místo opory jen pocity zranitelnosti. Hořká pachuť vděčnosti. Závislost na vůli dobráků. A kde je vzájemnost? Kam se poděla důvěra? Odhoďme paternalismus. Chceme rovnost a pochopení. QUID PRO QUO. How beuatiful is this world. Chasing of culprits fills the emptiness of everyday life. Lynching is an entertainment for Sunday afternoon and truth recipes resonate from a beer tap. People try to find savegeness in otherness. Advices how to live all around. The welcoming hand is raising a finger warningly. Because even help is not free of charge. Quid pro quo - the slogan of an epoch. Feeling of vulnerability instead of support. Bitter taste of gratitude. Dependence on the will of the good. And where is reciprocity? Where did reliance go? Screw paternalism. We want equality and comprehension.
6.
PŘIJDEME ZNOVU. Ptala se, co znamená solidarita. Někdo řekl, vzájemná podpora. Nebýt lhostejný. Pomocná ruka podaná v nejistotě všem, kterým elita plivla do ksichtu, když byli na dně. Už nechceme poslouchat vaše prázdné sliby. Nechte si svoje prázdná gesta. Spolu jsme silní a chceme si zpátky vzít život, o který se nás snažíte připravit. Ptala se, co znamená solidarita. Někdo řekl, že na to nejsme sami, že nejsme bez moci společně bojovat za prostor svobody. Přijdeme znovu! WE WILL COME BACK. She asked what solidarity stands for. Mutual support, someone said. Not to be indifFerent. Helping hand offered in moments of insecurity to all those being spitted in a face by elites while being down. We don’t want to hear your empty promises. Screw your empty gestures. We are strong together. We want back our lives that you try to take from us. She asked what solidarity stands for. We are not alone, someone said. We’re not without power to fight together for a space of freedom. We will come back.

about

Released by:
CONTRASZT! RECORDS (www.diyordie.net)
HALO OF FLIES (www.haloofflies.com)
MxFxL (www.musicforliberation.com

Support the diy network by buying records from independent labels & distros.
---
1000 copies on black vinyl

credits

released July 24, 2015

Gattaca je // Gattaca is: Lada, Hanka, Mazi, Blum a Šaman.
Koláž na obalu // Cover collage: Vladimír Vacovský
Nahráno, smícháno a zmasterováno svépomocí // Recorded, mixed and mastered by ourselves.

license

tags

about

Gattaca Czech Republic

vegan punk, cz

contact / help

Contact Gattaca

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Gattaca recommends:

If you like Gattaca, you may also like: